GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Ferg Tok
Country: Niger
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 14 April 2013
Pages: 312
PDF File Size: 15.23 Mb
ePub File Size: 15.53 Mb
ISBN: 718-9-63975-639-1
Downloads: 55930
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazragami

De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over het aangepaste plan binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering.

Het mobiliteitsplan beoogt enerzijds samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen over duurzame mobiliteit, en anderzijds het mobiliteitsbeleid en de aanverwante beleidsdomeinen op elkaar gemeentedecreft te stemmen. In dat geval bezorgt de MORA onmiddellijk de gebundelde adviezen, opmerkingen en gemeentedecreeh en resultaten van de publieke consultatie, vermeld in artikel 12, aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Het 22010 wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Als geen advies wordt uitgebracht binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen is richtinggevend voor het Vlaamse Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies en gemeenten, alsmede de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden op basis waarvan het personeel, de plannen en de projecten, vermeld in de eerste paragraaf, subsidiabel zijn. Het gemeentelijke mobiliteitsplan dat is opgemaakt voor 30 aprilwordt gelijkgesteld met een gemeentelijk mobiliteitsplan dat wordt opgemaakt en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit decreet als minder dan zes jaar is verstreken sinds de laatste conformverklaring ervan overeenkomstig de op dat ogenblik geldende regelgeving.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inhoud, de methodologie en de vorm van het voortgangsrapport. Bij aanpassing van het gemeentelijk mobiliteitsplan, als vermeld in het zesde lid, wordt het opnieuw ter advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur. Het mobiliteitsplan is een beleidsplan dat in hoofdlijnen de langetermijnvisie aangeeft op de duurzame mobiliteitsontwikkeling. Dit charter is een beleidsovereenkomst die in gezamenlijk overleg wordt opgesteld over een specifiek mobiliteitsthema dat verband kan houden met onder meer: De bepalingen van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants en de modules die zijn vastgesteld, blijven van toepassing op de mobiliteitsconvenants die worden gesloten binnen een termijn van twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van het decreet, vermeld in het eerste lid, als het besluit van de gemeenteraad daartoe werd genomen na 15 april en voor de inwerkingtreding van dit decreet.

  DESCARGAR LIBRO BRUJULA PARA NAVEGANTES EMOCIONALES PDF

De richtinggevende bepalingen van de bestaande gemeentelijke mobiliteitsplannen die strijdig zijn met de richtinggevende bepalingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen, worden van rechtswege opgeheven door de definitieve vaststelling van dat laatste plan. De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de samenstelling, werking en opdracht van de commissie. Als gemeeentedecreet niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing op het intergemeentelijk mobiliteitsplan. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud, de methodologie, de procedure voor de opmaak, de evaluatie, de herziening en de bekendmaking van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.

Indien het intergemeentelijk mobiliteitsplan voor het gemeentelijk grondgebied voldoet aan de bepalingen van artikel 17 dient de gemeente geen afzonderlijk gemeentelijk mobiliteitsplan op te maken.

Het informatieve deel van het gemeentelijk mobiliteitsplan bevat ten minste: Gemeentedecreett geen regels worden vastgesteld voor de participatie van de bevolking en de informatievoorziening, vermeld in het eerste lid, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het voorlopige ontwerp van gemeentelijk gemeentsdecreet minstens aan een openbaar onderzoek.

Bij aanpassing van de sneltoets, als vermeld in het vierde lid, wordt het opnieuw ter advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels hemeentedecreet de procedure, de vorm en de termijn waarbinnen de kwaliteitsadviseur zijn advies uitbrengt.

Het mobiliteitsbeleid is gericht op een duurzame mobiliteitsontwikkeling waarbij de mobiliteit grmeentedecreet beheerd voor de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Uiterlijk bij de eerstvolgende herziening van het gelijkgestelde gemeentelijke mobiliteitsplan, die plaatsvindt na de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende gemeentdeecreet mobiliteitsconvenants, moet het plan in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

In dit decreet wordt verstaan onder: Het plan heeft een tijdshorizon van twintig jaar en bevat een gemeentedeccreet. Voorafgaand aan de voorlopige vaststelling van het Mobiliteitsplan Vlaanderen stelt de gewestelijke planningscommissie een niet-technische samenvatting op met een tussentijds overzicht van de belangrijkste mobiliteitsproblemen, de aanpak ervan en de mogelijke alternatieven.

Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen omvat ten minste: Ze draagt er zorg voor dat aan het voortgangsrapport een ruime bekendheid wordt gegeven. Er wordt een mobiliteitsplan opgemaakt op de volgende niveaus: Als het advies niet is uitgebracht binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering, wordt het geacht gunstig te zijn. Het gemeentelijk mobiliteitsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan.

  BW3 MENU PDF

In voorkomend geval houdt de Vlaamse Regering rekening met de resultaten van dit overleg. Als het advies niet binnen die termijn wordt uitgebracht, wordt het geacht gunstig te zijn.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder aangrenzende gemeenten voor het geheel van hun grondgebieden een intergemeentelijk mobiliteitsplan kunnen opmaken. Een intergemeentelijk mobiliteitsplan treedt pas in werking veertien dagen nadat het vaststellingsbesluit van alle betrokken gemeenten bij uittreksel werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Iedereen kan gedurende een inspraaktermijn van zestig dagen zijn schriftelijke opmerkingen en bezwaren indienen bij de MORA. Het college van burgemeester en schepenen besluit tevens tot het opmaken van een voorstel van participatietraject.

Belgium | Eltis

Als de MORA geen advies heeft verleend binnen die termijn, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. De gemeenteraad keurt het voorstel van participatietraject goed.

Het bestaande plan blijft gelden tot het nieuwe plan is bekendgemaakt. Zolang niet alle vaststellingsbesluiten zijn bekendgemaakt, treden alleen de bepalingen in werking die uitsluitend betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente waarvan het vaststellingsbesluit overeenkomstig het eerste lid werd bekendgemaakt.

De Vlaamse Regering maakt het participatietraject ruim bekend. De mobiliteitsplanning op gewestelijk niveau omvat: De samenstelling van de GBC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering. Om de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid op tussenliggend niveau te bevorderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen aan de provincies ter uitvoering van het provinciale mobiliteitscharter, vermeld in artikel Het besluit betreffende het participatietraject wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Afdeling II Mobiliteitsplan voor gemeentedecreer Artikel Dit advies is beperkt tot de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies over de sneltoets en beoordeelt of de aanpassingen aan de sneltoets hieraan tegemoet komen.

Het verzoek tot heroverweging wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering ontwikkelt en beheert een mobiliteitsmonitoringsysteem. De Vlaamse Regering draagt er zorg voor dat het Mobiliteitsplan Vlaanderen ruim wordt bekendgemaakt. Het gemeentelijk mobiliteitsplan geeft het kader aan voor het gewenste duurzame lokaal mobiliteitsbeleid. De kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor: