AEG KHF 4217 PDF

PIM product data: AEG KHF headphone Circumaural Head-band Black Headphones, compare, review, comparison. AEG KHF Headphone. Below you can view and/or download the English PDF manual of your AEG KHF Headphone. Couldn’t find the manual that. AEG KHF Wireless Headphones, Black – now buy online with ease from Conrad UK, your online shop for technology, electronics and innovative ideas.

Author: Ararr Goltimuro
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 8 January 2011
Pages: 268
PDF File Size: 18.47 Mb
ePub File Size: 1.48 Mb
ISBN: 423-6-85916-834-9
Downloads: 16155
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakataxe

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ohf is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

AEG KHF manual – BKManuals

Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft age waarschijnlijk een khhf emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email.

  ATRA BILIS PDF

Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Als u niet binnen een kwartier uw hkf met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Email deze handleiding Delen: Plea se brin g u sed bat teri es to c omp eten t c olle cti on. It is not tec hnic all y. When ch ar gin g, t he CHG ind icat or ligh t.

In b oth cas kyf the cha rg ing con tac ts o f t he. Remove the he adph one s ag ain whe n t he c har gi ng.

Th e i ndic ato r li ght CHG th en. Y ou have two options to use the headphones: Switch on the aud io sour c e e.

AEG KHF 4217 Headphone

Using the cha nnel se lect or 15 to set th e tr a nsmi tte r. Place the hea dpho nes on you r he ad.

T urn the vo lume. If nec essa rypr ess the SC AN c han nel sel ecti on butt on. If the hea dpho nes r ece ive a. If there is interfer ence to the reception of the head. W ith kuf ch anne l s elec tor If y ou have se t a dif er ent tr an smis sio n.

  HANTA YO RUTH BEEBE HILL PDF

Specs AEG KHF headphone Circumaural Head-band Black Headphones ()

When receiving, the indicator light 6 lights up gr een. After pressing the SCAN button, the headphones. Stel uw vraag in het forum. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: De handleiding is 6,98 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd.

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.